Ακολουθησε μας:

Τεχνικές Υπηρεσίες

Αρχική Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε.

Υποστήριξη μελετών

 • Αποτυπώσεις Ακινήτων
 • Υψομετρίες
 • Απόδοση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους – Ισοϋψείς Καμπύλες – ‘Ογκοι Χωματισμών
 • Τριγωνισμοί – Συνορθώσεις Δικτύων
 • Οριοθετήσεις
 • Σχεδιαστική υποστήριξη: Οριζοντιογραφία, Μηκοτομές, Διατομές

Τοπογραφικά Διαγράμματα

 • Συμβολαίου – Μεταβιβάσεων
 • Τακτοποίησης Αυθαιρέτων
 • Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας
 • Οριοθέτησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων – κατασκευών – καταπατήσεων
 • Κτηματολογίου
 • Πράξεων χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 • Καθορισμού Αιγιαλού & Παραλίας
 • Κατάτμησης Γηπέδων
 • ‘Οψεις – Τομές – Κατόψεις
 • Πράξης Τακτοποίησης – Αναλογισμού
 • Πράξης Εφαρμογής
 • Φωτοβολταϊκών Πάρκων
 • Δικτύων Οπτικών Ινών Τηλεπικοινωνίας
 • Αυθαιρέτων κτισμάτων

Έρευνες

 • Καταλληλότητας Ακινήτων
 • Εντοπισμός κτημάτων – ιδιοκτησιών
 • Αρτιότητας – οικοδομησιμότητας
 • Αυθαιρέτων κτισμάτων

Δίκτυα

 • Οριζοντιογραφικά
 • Υψομετρικά
 • Μεγάλης Ακρίβειας
 • Παρακολούθησης Μικρομετακινήσεων

Υποστήριξη κατασκευών

 • Αποτυπώσεις εδάφους, τεχνικών έργων
 • Χάραξη Ρυμοτομικών – Οικοδομικών γραμμών
 • Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών
 • Επιμετρήσεις – εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις
 • As-built Έργου – Οριζοντιογραφία, Μηκοτομή, Διατομές
 • Δίκτυα Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου

 

Αποτυπώσεις Ειδικού Χαρακτήρα

 • Αποτυπώσεις Μνημείων
 • Βιομηχανικές Αποτυπώσεις
 • Έλεγχος Μικρομετακινήσεων
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις
 • Αποτυπώσεις Εσωτερικών Χώρων
 • Αποτύπωση Δικτύων Οπτικών Ινών Τηλεπικοινωνίας

Μελέτες

 • Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές
 • Συγκοινωνιακές – Οδοποιίας
 • Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών {G.I.S.}
 • Φωτοερμηνείας
 • Υδραυλικές
 • Περιβαλλοντικές
 • Η/Μ
 • Αρχιτεκτονικές