Ακολουθησε μας:

Οριοθετήσεις

Αρχική Οριοθετήσεις

Σχετικά με τις Οριοθετήσεις.

Η Τοπογραφία συμβάλλει θετικά στην επίλυση μεγάλου αριθμού προβλημάτων προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες σε διαφόρους κλάδους, και το σχέδιο το οποίο προκύπτει έχει άμεση χρήση. Στο σύνολό της υποβοηθά στη μελέτη κάθε έργου, μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων (οδοποιίας, λιμενικών, εγγειοβελτιωτικών, δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης, σιδηροδρομικών γραμμών αεροδρομίων κλπ), σύνταξη κτηματολογίου, αναδασμού γης, τακτοποίηση οικοπέδων, στρατιωτικούς σκοπούς, αρχαιολογία, τουρισμό, πολεοδομικά θέματα, δασικές εκτάσεις και άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Αποτύπωση είναι το σύνολο εργασιών που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της μορφής, της θέσης και του μεγέθους τμήματος της γήινης επιφάνειας, με τα φυσικά ή τεχνητά αντικείμενα εντός αυτού. Η συλλογή των στοιχείων και η πυκνότητα λήψης αυτών προδιαγράφεται από το καθορισμό της κλίμακας με την οποία θα συνταχθεί ο χάρτης. Για ολοκληρωμένη απεικόνιση του εδάφους θα πρέπει να αποδοθεί η σχετική θέση των διαφόρων σημείων αυτού. Το πρώτο από τα δύο στάδια, που αποβλέπει στην απεικόνιση των προβολών των σημείων του εδάφους, πάνω στο οριζόντιο επίπεδο ονομάζεται οριζόντια αποτύπωση, ενώ το δεύτερο με το οποίο αποδίδεται η υψομετρική μορφή του εδάφους ονομάζεται υψομετρική αποτύπωση.
Χάραξη ενός τεχνικού έργου είναι η μεταφορά των στοιχείων της μελέτης στο έδαφος, δηλαδή η σήμανση χαρακτηριστικών σημείων, με τη βοήθεια των οποίων καθορίζονται σαφώς οι βασικές γραμμές, αναγκαίες για την ορθή κατασκευή του έργου.

Οριοθετήσεις

  • Σήμανση επί εδάφους ορίων οικοπέδων-αγροτεμαχίων.
  • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/ οικοδομικών γραμμών.
  • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων και κάθε είδους κατασκευής.