Ακολουθησε μας:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
- - Τοπογραφικών Μελετών - Εφαρμογών,
- - Συγκοινωνιακών Μελετών / Οδοποιίας,
- - Υδραυλικών Μελετών,
- - Περιβαλλοντικών Μελετών,
- - Χωροταξικών & Ρυθμιστικών Μελετών,
- - Πολεοδομικών & Ρυμοτομικών Μελετών,
- - Εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών {G.I.S.}

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Μέλος Τ.Ε.Ε. - Περ. Τμ. Θράκης
Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μέλος Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ν.Ροδόπης

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ :

  • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 16 – ΤΑΞΗΣ Γ’
{Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)}
  • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 10 – ΤΑΞΗΣ Β’

{Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές)}

  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 13 – ΤΑΞΗΣ Α’ 
{Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων (Εγγειοβελτικών ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)}
  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 27 – ΤΑΞΗΣ Α’ 
{Περιβαλλοντικές Μελέτες}
  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 01 – ΤΑΞΗΣ Α’

{Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες}

  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 02 – ΤΑΞΗΣ Α’

{Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες}