ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
www.spantelis.gr
info@spantelis.gr
25310 22233
Αρ. Μάνεση 3, 69132
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τελευταία Έργα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ T.A.P. (Trans Adriatic Pipeline)
 

Θέματα

      Αρχική Σελίδα.
Αρχική
Συνεργάτες
Εμπειρία
Εξοπλισμός
Τεχν. Υπηρεσίες
Οριοθετήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμα Links
 
Επισκέψεις:
Τώρα: 1
Hμέρας: 27
Mηνός: 361
Σύνολο: 79716

Αρχική Σελίδα

     ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,     
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ {G.I.S.}

\"\"

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Μέλος Τ.Ε.Ε. - Περ. Τμ. Θράκης
Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μέλος Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ν.Ροδόπης

 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ :

  • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 16 - ΤΑΞΗΣ Β\'
{Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)}
  • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 10 - ΤΑΞΗΣ Β\'

{Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές)}

  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 13 - ΤΑΞΗΣ Α\' 
{Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων (Εγγειοβελτικών ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)}
  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 27 - ΤΑΞΗΣ Α\' & Β\' 
{Περιβαλλοντικές Μελέτες} 
  •   ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 20 - ΤΑΞΗΣ Β\'

 {Μελέτες και ΄Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές}

  • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 6 - ΤΑΞΗΣ A\'

{Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων}

  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 7 - ΤΑΞΗΣ Α\'

{Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου)} 

 

  •  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ. 9 - ΤΑΞΗΣ Α\'

 

 {Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές}

\"\"

 

ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
www.spantelis.gr, info@spantelis.gr, 25310 22233
Αρ. Μάνεση 3, 69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

myepage.gr